Belgium Model Academy


Huisreglement


Belgium Model Academy » Nederlands » Huisreglement

1 Toepassingsgebied
Het huisreglement is gebaseerd op de wetgeving inzake de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw). Het is van toepassing op alle aktiviteiten van BMA vzw. Door deel te nemen aan een aktiviteit ga je impliciet akkord met volgend huisreglement.

Index nederlands | Index français
Register - inschrijving - inscription
--- Contact ---

Events 2024
International Shooting days

Index nederlands | Index français | Register - inschrijving - inscription

2 Leden
Belgium Model Academy is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Door deel te nemen aan een aktiviteit wordt je automatisch lid van de vereniging. Het lidmaatschap is gratis.

  • Gewone leden (toegetreden leden) kunnen zowel modellen als fotografen zijn. Zij nemen deel aan de aktiviteiten.
  • Werkende leden (effektieve leden) worden door het bestuur geselecteerd. Zij mogen aktiviteiten organiseren en de aktiviteit leiden in naam van de vereniging.
  • De bestuursleden (oprichters van de vzw) vormen de Raad van Bestuur. De RvB handelt als college en stelt een gedelegeerd bestuurder aan, belast met de dagelijkse taken.

3 Doel
De vereniging organiseert verschillende aktiviteiten. Het uiteindelijk doel is een opleiding te geven als fotomodel. De vereniging beslist niet wie model zal worden, wij reiken enkel de tools aan. Uiteindelijk zal het doorzettingsvermogen bepalend zijn wie model wordt en wie niet.

4 Aangeboden aktiviteiten
BMA biedt een volledig pakket aan: informatiesessies, opleidingsdagen, fotoshoots en individuele begeleiding. Enkel groepsaktiviteiten waar minstens twee bestuursleden (of één bestuurder en een werkend lid) aanwezig zijn worden aangezien als aktiviteit van BMA. De verschillende aktiviteiten gebeuren zowel in België als in het buitenland. Leden mogen zelf thema's of locaties voorstellen. De lijst van de activiteiten staat online op deze website en op onze facebook-groep facebook.modelacademy.be

De modellen kunnen een testshooting aanvragen bij één van de deelnemende fotografen.
Belgium Model Academy voert geen commerciële aktiviteiten. In het kader van de aktiviteiten worden wel foto's gemaakt die in een portfolio gebruikt kunnen worden.

5 Verplaatsingen
De verplaatsingen zijn individueel te regelen door de leden. Wij raden car-pooling aan (neem contact op met elkaar via facebook). Soms kan er gemeenschapellijk vervoer voorzien worden.

6 Deelname aan aktiviteiten
Inschrijven is altijd noodzakelijk en gebeurt via de facebook-groep.
Indien u op een aktiviteit afkomt zonder voorafgaandelijke inschrijving kunnen de organisatoren uw deelname weigeren.

Eenmaal ingeschreven is uw deelname verplicht. De organisatoren moeten soms kosten maken of een aantal plaatsen op voorhand reserveren voor de aktiviteit. De organisatoren kunnen een volgende deelname weigeren.

BMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de aktiviteit. Deelname aan een aktiviteit gebeurt op eigen risico. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de organisatie tegen derden.

7 Auteursrecht - portretrecht - TFCD bepalingen
Het model heeft recht op een aantal bewerkte foto's die tijdens de aktiviteit gemaakt zijn. De foto's zullen na bewerking gemaild worden. Niet alle foto's worden bewerkt. Mislukte, testfoto's en dubbels worden niet bewerkt.

Een DVD met alle foto's kan besteld worden (20€, verzending inbegrepen). De onbewerkte foto's mogen NIET gebruikt worden. Alle foto's dragen een nummer: het is mogelijk een bewerking van een bepaalde foto te bekomen.

De rechten van de fotograaf blijven altijd van toepassing. De fotograaf handelend in het kader van BMA geeft de toestemming aan het model om de bewerkte foto's vrij te publiceren, mits melding Belgium Model Academy + naam van de fotograaf. Bij niet naleven van deze bepaling kan de fotograaf eisen dat de foto verwijderd wordt.
De foto's mogen niet gebruikt worden in een commerciële omgeving (reclame, portfolio van een modellenbureau, enz). Als model mag u de foto's genomen door BMA gebruiken in je eigen portfolio, maar een modellenbureau mag deze foto's niet gebruiken.

Door deel te nemen aan de shoot geeft het model de organisatie en de betreffende fotograaf de toestemming om de foto's te gebruiken voor hun promotie (opname in een portfolio en gebruik op hun website). Het model kan vragen dat zijn naam niet gebruikt wordt bij publicatie. Zonder specifieke vraag wordt de volledige naam van het model vermeld. Het model kan vragen een artistennaam te gebruiken.

Het model mag de ontvangen foto's niet bewerken (verwijderen van copyright, uitsnede of andere bewerking). Het is eveneens verboden online toepassingen te gebruiken om het beeld te veranderen (zoals Instagram filters en andere)

8 Pornografie en onzedelijk gedrag
BMA doet niet aan pornografie. De leden mogen de organisatie niet in discrediet brengen. Onzedelijk gedrag op een aktiviteit wordt niet getolereerd en heeft onmiddelijke schorsing van het lid tot gevolg. Wij zijn daar extreem strict in aangezien minderjarige modellen aan de aktiviteiten kunnen deelnemen.

9 Samenwerkingen
Wij raden de modellen aan samen te werken met zoveel mogelijke fotografen, zowel binnen BMA als externe fotografen. Desgewenst kan de organisatie de modellen adviseren wat betreft externe fotografen en organisaties.

Het is de bedoeling de best mogelijke foto's in een aangename samenwerking te bekomen. De modellen moeten de raadgevingen van de fotografen volgen wat betreft de attributen (kledij en accessoires) en poses. De fotografen moeten door hun ervaring en beschikbaar materiaal ervoor zorgen dat de best mogelijke foto's genomen kunnen worden.


© Belgium Model Academy vzw. ondernemingsnummer: 0841.036.124 — Contact

Vereniging zonder winstoogmerk

Meer informatie over
portretrecht en auteursrecht

Rechten van de geportretterden
en rechten van de fotografen

(andere website)